TRIP ADVISOR

TRIP ADVISOR

 
 

Станушината  е стара македонска автохтона сорта на грозје која може да се најде единствено во Тиквешкиот регион во Македонија. Во минатите декади лозарите почнаа да го напуштаат производството на оваа горзје поради навлегувањето на новите меѓународни сорти. Како резултат на тоа постоеше реална опасност дека оваа сорта целосно ќе исчезне. Целта на Винарската визба Попова Кула, а воедно и привилегија, е да се реафирмира Станушината  во регионот и да се сподели оваа извонредна сорта на  вино со целиот свет. Се надеваме дека и другите винарски визби во регионот ќе ја следат оваа иницијатива за производство на вина од домашни сорти на грозје.

Со бербата 2005 Винарска визба Попова Кула е единствениот производител на оваа сортно вино во Македонија и во светот.

Станушина  Станушина Розе